Nippon in my thought : #1 ต่อเครื่องที่ KUL ไม่ยากอย่างที่คิด

ผมเชื่อว่าการเดินทางที่สนุก คือการเดินทางที่มีการวางแผนล่วงหน้าแค่พอประมาณ เพราะเมื่อเราได้สัมผัสสถานที่นั้นจริงๆ ความรู้สึกจะบอกเราเองว่าเราควรทำอะไร

Read More


0 Comments1 Minute