เวียดนามกลาง ซุปตาร์.. บานาฮิ้ววว บานาฮิลล์ 2 คืน

Departure Date

Daily

Duration

4 วัน 3 คืน

Views

4003

Maximum Seats

10

Book Tour

Tour Name Price Per Adult Price Per Child Available Seats Departure Date Duration
เวียดนามกลาง ซุปตาร์.. บานาฮิ้ววว บานาฮิลล์ 2 คืน ฿ 13,888 ฿ 10 10 Anytime 4 วัน 3 คืน

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

SUMMARY

Subtotal ฿ 0
Total ฿ 0

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is

โดยสายการบิน  Bangkok Airways

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ ชมอุโมงค์เก็บไวน์สุดคลาสสิก เพลิดเพลินเครื่องเล่นมามายในสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส
ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์
สักการะพระองค์ใหญ่ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์เต็มอิ่ม 2 คืน
สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันแรก  :   กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – นั่งรถไฟโบราณ – อุโมงค์เก็บไวน์

08.00 น.   สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

11.00 น.   ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG947

12.45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (1)

ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเพราะในแถบนี้มีหมู่บ้านชาวประมงจำนวนมากจึงทำให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม

นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา

เดินทางถึงบานาฮิลล์ นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีสำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศษ และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศษ

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์

ที่พัก   โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง  :   บานาฮิลล์ – สวนสนุก The Fantasy Park – โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) – วัดพระใหญ่ (Linh Chua linh Tu Temple)

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย                       

หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์

จากนั้นนำท่านสู่ Linh Chua linh Tu Temple วัดในพุทธศาสนาตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยอดเขาบานาฮิลล์ มีพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่สูงถึง 27 เมตร ที่ท่านสามารถมองเห็นได้แต่ไกล เป็นวัดที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ลักษณะเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ โดดเด่นด้วยซุ้มประตูที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีเจดีย์สีขาวอันโดดเด่นสูงกว่า 9 ชั้น ประดับดวยระฆังทั้ง 4 ด้าน และท่านสามารถชมทิวทัศน์ของทิวเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามของเมืองดานังได้อย่างเต็มอิ่ม ท่านจะรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ขึ้นมาเยือนเมืองตากอากาศยอดฮิตของเวียดนามแห่งนี้ อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย

เย็น       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์

ที่พัก    โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม  :   ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองดานัง – สะพานมังกร

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก

แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ล้วนปริษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

อิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด เป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจำตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคล

เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง คุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี

ออกเดินทางไปยัง เมืองดานัง นำท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ที่พัก    โรงแรม Hoang Dai ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  :   เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

กลางวัน    บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

13.15 น.    เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG) เที่ยวบินที่ PG948

14.55 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ : สำหรับ Period 16-19 มกราคม 2562 และ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 โปรแกรมจะถูกสลับโดยการเปลี่ยนมานอนที่ดานังในคืนแรก และบานาฮิลล์ 2 คืนสุดท้าย ทั้งนี้จะเป็นเพียงการสลับวันเท่านั้น โปรแกรมจะไม่มีการตัดสถานที่ท่องเที่ยวออกแต่อย่างใด

**ราคาไม่รวมค่าทิป**

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 200 บาท/ท่าน/วัน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เดินทางขึ้นต่ำ 25 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :

 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • จอยแลนด์ไม่เอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ท่าน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport :

จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

ตารางเดินทาง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
5-8 มกราคม 2562 16,888 16,888 5,000
7-10 มกราคม 2562 16,888 16,888 5,000
13-16 มกราคม 2562 14,888 14,888 5,000
15-18 มกราคม 2562 13,888 13,888 5,000
16-19 มกราคม 2562 14,888 14,888 5,000
20-23 มกราคม 2562 15,888 15,888 5,000
22-25 มกราคม 2562 15,888 15,888 5,000
27-30 มกราคม 2562 15,888 15,888 5,000
29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 15,888 15,888 5,000
15-18 กุมภาพันธ์ 2562 16,888 16,888 5,000
17-20 กุมภาพันธ์ 2562 15,888 15,888 5,000
19-22 กุมภาพันธ์ 2562 14,888 14,888 5,000
20-23 กุมภาพันธ์ 2562 14,888 14,888 5,000
23-26 กุมภาพันธ์ 2562 14,888 14,888 5,000
25-28 กุมภาพันธ์ 2562 14,888 14,888 5,000
27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 14,888 14,888 5,000
03 – 06 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
05 –  08 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
11 – 14 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
13 – 16 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
15 – 18 มีนาคม 2562 (NEW !!) 15,888 15,888 5,000
17 – 20 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
19 – 22 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
23 – 26 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
25 – 28 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
27 – 30 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
31 มีนาคม – 03 เมษายน 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
02 – 05 เมษายน 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
04 – 07 เมษายน 2562 (NEW !!) 16,888 16,888 5,000
20 – 23 เมษายน 2562 (NEW !!) 16,888 16,888 5,000
22 – 25 เมษายน 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 15,888 15,888 5,000
02 – 05 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 15,888 15,888 5,000
04 – 07 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 15,888 15,888 5,000
06 – 09 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 15,888 15,888 5,000
08 – 11 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
12 – 15 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
14 – 17 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
16 – 19 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
18 – 21 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
20 – 23 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
22 – 25 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
26 – 29 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
28 – 31 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000
30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562(NEW !!) 14,888 14,888 5,000

เงื่อนไขสำหรับพักบนบาน่าฮิลล์ 3 ท่าน และพักแบบครอบครัว

 1. เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่คิดเพิ่ม

 2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง ) เพิ่ม 300 บาท ต่อท่าน/2คืน

 3. FAMILY SUPERIOR (เตียง2 ชั้น 1 เตียง/เตียงใหญ่1 เตียง) เพิ่ม 1000บาท ต่อท่าน/2คืน

 4. FAMILY SUIT ( เตียงใหญ่ 1 เตียง ) ห้องเป็น 2 ชั้น เพิ่ม 1,600 บาท ต่อท่าน/2คืน

 5. กรณีพักเดี่ยว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ เพิ่ม 4,000 บาท ต่อท่าน / 2คืน

Book Tour

Tour Name Price Per Adult Price Per Child Available Seats Departure Date Duration
เวียดนามกลาง ซุปตาร์.. บานาฮิ้ววว บานาฮิลล์ 2 คืน ฿ 13,888 ฿ 10 10 Anytime 4 วัน 3 คืน

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

SUMMARY

Subtotal ฿ 0
Total ฿ 0

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is